Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του έργου Space Guardians 2 θα ανακοινωθούν τους προσεχείς μήνες.

Space Guardians 2

The Space Guardians 2 results will be uploaded in the following months. 

Space Guardians

Outcome 1/Action 1 - Astronomy Literacy Framework and overall learning approach

Astronomy Literacy Concepts

Preschool Curricula - Common aspects @UK/FR/PT/GR

Focus Group Summary @UK/FR/PT/GR

Research Objectives

Outcome 1/Action 2 - eBook storyboard and interactive features specification

Concept ideas

Interactive Features Specification

Story

Outcome 1/Action 3 - eBook illustrations

Illustrations

Newsletters

1st Newsletter EN

Newsletter 2: English/Greek/Portuguese/French

Newsletter 3: English/Greek/Portuguese/French

Newsletter 4: English/Greek/Portuguese/French

Newsletter 5: English/Greek/Portuguese/French

Brochure